NAŠE USLUGE

Vrsta i obim naših usluga zavise od potreba naših klijenata. Možete nas angažovati da Vam kompletno pružamo sve neophodne usluge ili je moguć parcijalni angažman na onom polju koje je Vama potrebno i koje ćemo prilagoditi Vašim željama.

Usluge koje naša agencija pruža , možemo podeliti u određene grupe:

Računovodstvene usluge

 • Kompletno finansijsko i robno računovodstvo
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Uvoz – izvoz kalkulacije i zavisni troškovi nabavke
 • Knjiženje i analiza troškova – troškovni menadžment
 • Blagajne , izvodi, bankarske transakcije
 • Knjiženje po mestima troška i komercijalistima
 • Knjiženje maloprodaje, veleprodaje
 • Obračun PDV-a, vođenje pratećih knjiga
 • Obračun zarada i drugih primanja zaposlenih i trećih lica
 • Porez na imovinu, porez po odbitku, porez na dobit, porez na prenos apsolutnih prava
 • Analiza poslovanja, budžetiranje, cash flow
 • Izrada poreskih bilansa i obrazaca svih vrsta
 • Izdrada završnih računa – finansijskih izveštaja
 • Pomoć kod kupovine i implementacije softvera
 • Obuka zaposlenih i konsultacije za korišćenje softvera
 • Obezbeđivanje informacija o Zakonima, pravilnicima i drugim aktima

Pravne usluge

 • Izrada ugovora o radu , Odluka u vezi radnih odnosa, Obrasci za prijavu-odjavu radnika i drugih obrazaca iz radnih odnosa
 • Izrada ugovora o privremenim i povremenim poslovima, Autorski ugovori, Ugovori o delu, Ugovori o kupoprodaji, Ugovori o zakupu i sl.
 • Izrada odluka o popisu , odluka o usvajanju popisa, odluka o popisnim komisijama i sl.
 • Izrada kompletne potrebne dokumentacije propisane zakonom: pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o uzbunjivaču, o mobingu, Pravilnik o radu i radnoj disciplini, Pravilnik o sistematizaciji i sistematizaciju radnih mesta, Odluke o zabrani pušenja, zaštiti na radu, mobingu , godišnjim odmorima, pozajmicama
 • Izrada ugovora sa klijentima , bankarske garancije, menice
 • Izrada dokumentacije potrebne za osnivanje DOO i Preduzetnika
 • Izrada opomena , obaveštenja i zastupanje na sudu
 • Izrada zapisnika i odluka sa skupština članova d.o.o. ili skupština akcionara

Finansijsko-poreski konsalting

 • Primena MRS za MSI, izbor računovodstvene politike
 • Primena zakonskih propisa, praćenje istih i obaveštavanje klijenata o promenama koje se tiču njihove delatnosti
 • Kontrola i analiza finansijskih izveštaja sa ocenom
 • Konsultacije o donošenju poslovnih i finansijskih odluka
 • Interna revizija i analiza stanja
 • Praćenje finansijsko-poreskih obaveza obaveštavanje klijenta
 • Davanje saveta iz dnevnih poslovnih aktivnosti

Administrativni poslovi

 • Predavanje svih poreskih i finansijskih izveštaja finansijskim institucijama
 • Prijava/odjava radnika, odlazak u nadležne državne institucije po potrebi posla
 • Predavanje svih obrazaca i izveštaja vezanih za zarade zaposlenih i primanja trećih lica
 • Predaja dokumentacije i obrazaca u slučajevima osnivanja, statutarnih promena , promena podataka: adresa , imena i sedišta firmi
 • Preuzimanje dokumentacije , slanje pošte i druge usluge na terenu